Jogszabályok jegyzéke

I.) A szervezetre, tevékenységre vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Törvény
1995. évi CVII. törvény
a büntetés-végrehajtási szervezetről
2009. évi XLVII. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
2012. évi XII. törvény
a közkegyelem gyakorlásáról
2013. évi CCXL. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Rendeletek
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről
63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
9/1995. (III. 8.) IM rendelet
az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról
2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet
a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről
14/1999. (X. 22.) IM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
44/2007. (IX.29.) IRM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
8/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról
12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól
13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól
14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról
16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
18/2014. (XII. 22.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
7/2012. (III.7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
59/2014. (XII. 8.) BM rendelet
a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról
63/2014. (XII. 15.) BM rendelet
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről
10/2015. (III. 30.) BM rendelet
az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól
58/2015. (X. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról
12/2016. (V. 4.) BM rendelet
az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól
54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
12/2018. (VI. 12.) IM rendelet az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról
15/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól
7/2018. (III. 14.) BM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Korm. határozat
1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről
1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
a Semmelweis tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
1060/2012. (III.12.) Korm. határozat
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő - Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról
1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat
az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról
1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről
1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról
Egyéb
4/2009. (III. 20.) IRM utasítás
a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról
11/2010. (III. 26.) IRM utasítás
a fogvatartottak öngyilkossági kísérletei megelőzésének és kezelésének módszereiről
26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
9/2011. (IV. 15.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról
14/2011. (V. 23.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról
18/2011. (VI. 30.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról
21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Politikájáról
24/2011. (IX. 9. ) BM utasítás
a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használatának szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés bevezetéséről
29/2011. (X.28.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról
32/2011. (XII. 2.) BM utasítás
a Polgári Veszélyhelyzeti Információs rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről
33/2011. (XII. 2.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
34/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról
35/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagainak tervezéséről és a tartalékok képzéséről
12/2012. (III.22.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Informatikai Stratégiájáról
32/2012. (VII. 19.) BM utasítás
a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről
2/2014. (I. 22.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek korrupció megelőzési feladatáról
22/2014. (XII. 5.) BM utasítás
a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
8/2015. (V. 29.) BM utasítás
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
20/2015. (VII. 31.) BM utasítás
a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról
23/2015. (IX. 11.) BM utasítás
a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról
29/2015. (X. 21.) BM utasítás
a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről
3/2017. (I. 24.) BM utasítás
a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról
6/2017. (III. 10.) BM utasítás
Az építési beruházások közbeszerzési páylázata előtti költségtervezésről
22/2017. (X. 5.) BM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
32/2014. (XI. 3.) AB határozat
a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
II.) A személyi állományra vonatkozó jogszabályok, BM utasítások
Törvény
1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről
2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
Rendeletek
175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet
egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékéről
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról
21/1997. (VII. 8.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról
21/2008. (IX.23.) IRM rendelet
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról
17/2009. (VI. 4.) IRM rendeletet
a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
11/2013. (IV. 23.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
20/2013. (V. 28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
1/2014. (I. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól
22/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól
23/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
14/2016. (V. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről
39/2016. (X. 6.) BM rendelet
a rendfokozati vizsgáról
28/2017. (XI. 6.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
11/2018. (V. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
Egyéb
5/2012. (II. 2.) BM utasítás
a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról
36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletdíj-hozzájárulás szabályairól
37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
53/2012. (XII. 18.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról
25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról
36/2013. (XII. 21.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről
2/2015. (II. 9.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervének kialakításáról
2/2016. (II. 25.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről
3/2016. (II. 25.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről
18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás
a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról
30/2017. (XII. 7.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról
2/2018. (II. 6.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
III.) BVOP utasítások
1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról HK
1/2013. (III. 1.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról (hk. – egységes szerkezetben a 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítással) HK
2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről
1/2014. (I. 17.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, a terápiás foglalkoztatás pénzbeli térítéséről és a tartási költséghez való hozzájárulásról HK
2/2014. (III. 7.) BVOP utasítás
az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról HK
3/2014. (IV.9.) BVOP utasítás
belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról
4/2014. (IV.9.) BVOP utasítás
az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról HK
5/2014. (V.16.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról
6/2014. (VII.28.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről HK
7/2014. (VII.28.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról HK
8/2014. (VIII.5.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról HK
9/2014. (IX.15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól
10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról HK
11/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról HK
12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról
13/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól
1/2015. (V. 11.) BVOP utasítás
a biztonsági részleg kijelöléséről
2/2015. (VII. 10.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről
3/2015. (X. 30.) BVOP utasítás
a hivatásos állományba tartozásra vonatkozó adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásáról
4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és tartási költséghez való hozzájárulásról
5/2015. (XII. 23.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról
6/2015. (XII. 30.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról
1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2016. (VIII. 31.) BVOP utasítás
a 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatokról
3/2016. (XII.7.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és az események jelentési rendjéről
4/2016. (XII.19.) BVOP utasítás
a fogvatartottak 2017. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról
1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) szóló BVOP utasítás módosításáról
2/2017. (VI.15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól
3/2017. (IX.29.) BVOP utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről
4/2017. (XII.20.) BVOP utasítás
a fogvatartottak 2018. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról
1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról
2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás
a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról
3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció