Az intézet története

Magyarország közigazgatása a XVIII. század közepén 1749-ben az osztrákoktól átvett mintára alakult át, kialakultak a megyeszékhelyek. A Somogy megyei közigazgatás is önállósult, székhelye Kaposvár lett. Kaposváron jelentős mérvű fejlődés ment végbe, mely közvetlenül érintett minden közfeladatot ellátó szervet. Ekkor épült meg a megyei börtön is, mely egyik elődje volt a ma is álló Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek.

A sietve felépült előd nem tudta kielégíteni a megyei adminisztrációt, ezért viszonylag rövid idő elteltével 1772-től folyamatos átalakítások és bővítések váltak szükségessé. A megromlott állapotra és a kevés férőhelyre való tekintettel a megyegyűlés 1807. november hó 4. napján elhatározta, hogy egy új épületet kell építeni, mely további fogházat, strázsaházat, pénztárt, levéltárt és tisztviselői lakásokat foglalt volna magába, de a Helytartó Tanács azt nem hagyta jóvá, ezért a börtön 1807-1828 között Eszterházy herceg tiszttartó lakásának pincéjében, valamint udvarrészében működött.

1821-ben új tervet állt elő a megyegyűlés, ennek alapján 1824. május 30.-án börtön építése kezdődött meg és 1828. június 20.-került átadásra. Ez volt a közvetlen előd, és egész a XX. század elejéig üzemelt. Az eltelt több mint 70 év azonban hozott némi változást. Lassan elkoptak a tortúráknál alkalmazott kínzások, a rabokat pedig foglalkoztatni kezdték hasznos munkavégzéssel. 1871-től a büntető intézkedések közvetlenül az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe kerültek, a közvetlen felügyeletet a királyi főügyész gyakorolta. A börtönben ebben az időszakban embertelen körülmények uralkodtak, az érvényben lévő házi szabályok igen kegyetlenek és kemények voltak, szociális jellegű intézkedések pedig nem, vagy csak papíron léteztek.

Egy 1880-ban kiadott Minisztériumi Rendelet értelmében a kaposvári törvényszék és fogház további jogosultságot szerzett. A szekszárdi, a pécsi és a nagykanizsai Törvényszék által börtönbüntetésre ítéltek számára ez volt a büntetés letöltésének színhelye, azaz letöltő ház lett, ami Ez a fordulat nagymértékű túlzsúfoltságot eredményezett az amúgy is magas létszámú és romlott színvonalú börtönben.

1902-ben a Magyar Királyi Kincstár csere jogcímén területet adományozott az Igazságügyi Minisztériumnak, valamint erre az időszakra esett Kaposvár nagyarányú városrendezése. Pályázati kiírás alapján 1904. december 30-án fogadta el az igazságügyi miniszter a börtönépület tervrajzát. A három fiatal pályázó Marton Ákos, Károlyi Kázmér és Rioner Márkus terve alapján épült meg a most is fennálló börtönépület a 3192 négyzetméteres telken.
1905. szeptember 8-án rakták le az igazságügyi palota és a börtön alapkövét. Fehér Lajos okleveles építőmérnök vezetésével indult el a kettő épületkomplexum építése. Az építkezésen állandó jelleggel 28-30 rab dolgozott. A városrendezés keretein belül megkezdett építkezésekből született az akkori szemmel nézve modern és lenyűgöző méretű épület. A terveknek megfelelően megépült és átadásra került a kétszintes „T” alakú épület, melyhez nem egybefüggően tartozik egy szintén kétszintes gazdasági épület is, mely munkatermeket, műhelyeket és konyhát is tartalmazott. A börtön 1907. május 01-től kezdte meg működését. A börtön megnyitásakor a fogvatartottak létszáma 112 fő, fegyőrből pedig 21 jutott. Az intézet tisztántartása és a működést biztosító munkák mellett a fogvatartottak nagy csoportja végzett munkát kosárfonás formájában, valamint meghatározott módon iskolai oktatás kezdődött. A későbbi időkben 20 hold szántóterület került a fogház birtokába a várostól északi irányban elhelyezkedő Zarany-pusztán, ahol a szükségleteket kielégítendően növénytermesztés és állattartás kezdődött, a kevés felesleget pedig értékesítették.

Ez a börtön az, mely napjainkban, több mint egy évszázada is szinte változatlan formában működik.

A Tanácsköztársaság idején 1919-ben rövid időre az újonnan létrehozott Vörös Őrség vette át a rendőrség, a csendőrség, a határőrség, valamint a fogházőrség feladatait. Ez a rendszer 1919. augusztus 12-én a tanácshatalom bukásával szűnt meg. Az akkortájt 60 fős személyzet tisztjei a főigazgató utasítására a kb. 100 fős fogvatartotti állomány politikai foglyait ez „alkalomból” rettenetes verésnek tették ki, később egy részüket a Nádasdi erdőben kivégezték.

A II. világháború kitörésekor a fiatalabb fegyőröket behívták a seregbe, így a személyzet létszáma drasztikusan lecsökkent. 1944-45-ben a börtön pár hónapig hadikórházként üzemelt.
Németország kapitulációja után a börtön visszakapta eredeti funkcióját, majd rövid időn belül a szovjet fennhatóság alatt megalakult Népbíróság rendelkezésében állt jelentős számban fogva tartva politikai okból bebörtönzött személyeket.

A Népbíróság megalakulásával a fogházbüntetés mellőzése mellett kialakult a kényszermunka, hivatalos nevén a szigorított dologház, továbbá érvényben maradt a börtön és a fegyházbüntetés. A város újjáépítésébe bekapcsolódott a börtön is, egy-egy őr felügyelete mellett 80-100 fő fogvatartott dolgozott a kaposvári malomban, a cukorgyárban és a vasút területén, valamint a mai töröcskei városrész területén további 50 fő végzett folyamatos fakitermelést a város tüzelőanyag ellátása érdekében.

Az 50-es években a külső munkáltatás teljesen megszűnt, az egyedüli lehetőség az intézeten belüli kosárfonásra, és a pincében történő bab válogatására korlátozódott, továbbá a megnövekedett fogvatartotti létszám miatt a Nagyberki Állami Gazdaság területén ideiglenes őrparancsnokságot alakítottak ki, ahol a kisebb súlyú politikai bűncselekménnyel elítélt rabok a mocsaras területek lecsapolását végezték el.

1951. január 1.-én lépett életbe az 1950. évi II. tv., ami jelentősen megváltoztatta az akkori büntetés végrehajtást. Eszerint „a büntető törvények feladata, hogy védelmet biztosítsanak a társadalomra veszélyes cselekményekkel szemben”. A törvény a börtönbüntetést határozza meg, mint szabadságvesztés büntetést, mely életfogytig, vagy határozott ideig tarthatott. 1952-ben a büntetés-végrehajtás a Belügyminisztérium hatáskörébe került, a fogvatartott még a jogerős ítélethozatal után is a nyomozószervek ellenőrzése alatt maradt.1955-ben a fogvatartottak létszáma elérte az 500 főt. Az akkor 236 férőhelyes börtönben hihetetlen körülmények uralkodtak annak ellenére, hogy a kápolnát és még sok más helyiséget zárkákká alakítottak. Mocsok és mindenféle betegség jellemezte ezt az időszakot. A probléma megoldására sem pénz, sem hajlam nem mutatkozott, hiszen a börtönben főleg politikai foglyok tartózkodtak, akik például a beszolgáltatási kötelezettségeknek nem tettek eleget.   1956. október 23-án a felvonulások és a rendszerellenes tüntetések Kaposváron sem maradtak el. A politikai foglyok kiszabadítására hatalmas tömeg verődött össze a börtön előtt követelve a foglyok szabadon bocsátását. Az egybeverődötteket hamar szétoszlatták. Nagy Imre rádiónyilatkozata után a forradalmárok sorozatos letartóztatásokba kezdtek, céljuk a kommunisták, párt és állami vezetők begyűjtése volt, így zajlott ez október utolsó három napjában. A hatalmat a börtön felett is átvették egy időre. November 4.-én a szovjet csapatok bevonultak a városba, visszafoglaltak minden fontos objektumot, többek között a börtön épületét is. A forradalmárok által fogságba vetett kommunistákat és vezetőket kiszabadították, az őrzési feladatokat pedig a szovjet alakulatok vették át a „rend” visszaállításáig. A börtönnél történt események tűzharcok nélkül zajlottak le, halálos áldozat nem volt.

Az első komoly felújítás és korszerűsítés 1960-ban történt. Ekkor lett csatlakoztatva a városi víz és csatornahálózatra, ezzel megszűnt az úgynevezett „küblirendszer”, minden zárkát saját vízöblítéses WC-vel, valamint folyóvizes mosdóval láttak el. Ezek a változtatások hatalmas higiéniai előretörést jelentettek, a fogvatartás körülményei és az egészségügyi helyzet ismét elérte az akkori kor színvonalát. A munkáltatást a kosárfonás, babválogatás, továbbá a kerti bútorok gyártása jelentette.

Somogy Megyei Bv. Intézet

1964-ben új IM rendelet született (78.000/1964. XII.29.). A rendelet olyan elemeket is tartalmazott, melyek addig ismeretlenek voltak a büntetés-végrehajtásban. Megjelent az igény az elítéltek alkalmassá tételére a társadalomba való beilleszkedéshez, megalakult a nevelési szakterület. Kiépült a vezetékes rádióhálózat központi stúdióval, mely a nevelőtisztek által összeállított műsort sugározta a zárkákba, majd kiépült egy szabadpolcos könyvtár, valamint több kulturális rendezvényre is sor kerülhetett.

1967-ben a bástyafal magasítására és őrtornyok építésére került sor, 1974-ben sor került a gazdasági épület bővítésére, bővült az elítéltek számára kialakított kultúrszoba is, ami lehetővé tette a televíziózást és a filmvetítést, a kiétkezések lebonyolításához pedig boltot nyitottak. 1975-1976-ben a börtönbe bemenő és kimenő forgalom biztonságosabbá tétele céljából kettős kapurendszert építettek ki.  1981-1982-ben a gazdasági épület újra átalakításra került. Az emeleti szinten két helyiségében történt változtatás, ahol kesztyűüzem és sorkapocs összeszerelő műhely nyílt. 1983-tól a börtön területének (főleg) északi oldalán komoly szögesdrót kerítésrendszert alakítottak ki, tovább növelve a biztonságot, csökkentve a szökés lehetőségét. A technika fejlődése a börtönöket sem kerülte el, az addigi passzív rendszerek mellett lassan megjelentek az aktív, elektromos biztonsági rendszerek, kiépült a korszerűbb központi fűtés. Az új rendszernek köszönhetően megszűnt a környezetszennyező és egészségtelen levegőt eredményező kályharendszer. Nagyon fontos fejlesztés volt a megfigyelő kamerarendszer kiépítése, ezzel lehetővé vált az intézet „felügyelet nélkül hagyott” részeinek folyamatos megfigyelése, amire addig az egy fő külső őr nem volt képes. Az épületek villamos hálózata szintén a kor követelményei szerint került átépítésre.

Ezekben az időkben a gombválogatás, a temetői takarítás, a labdavarrás és a biztosítékszerelés voltak a munkáltatás formái.

A századfordulót követően további korszerűsítésre került sor. Elkészült az új, modern egészségügyi részleg: kialakításra került három egészségügyi zárka, egy belgyógyászati, és egy korszerű fogorvosi rendelő, továbbá a szükséges orvosi pihenő, és raktárhelyiségek. Felújításra került az intézet konyhája, mosodája, a fürdőhelyiségek. A zárkák padozata műgyanta burkolatot kapott, a zárkákban elhelyezett WC helyiségek leválasztása is megtörtént. A fogvatartottak kapcsolattartási lehetősége új telefonkészülékek telepítésével, a szabadidős tevékenység lehetőségei a sétaudvarokon elhelyezett sporteszközök biztosításával növekedtek. 2012-ben a büntető eljárással kapcsolatos ügyintézések elősegítése érdekében új ügyvédi, továbbá rendőrségi kihallgató helyiség létesítésére került sor. A személyi állomány munkahelyi körülményei új öltözők és kerékpár tároló helyiség átadásával javultak 2013-ban.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció