Az intézet története

A Pálhalma központtal működő büntetés-végrehajtási intézet története alig több mint hatvan évre nyúlik vissza, hiszen az 1949-ben megalakult Bernátkúti Állami Gazdaságban 1950 folyamán kezdték meg a rabmunkaerő alkalmazását - ám az igazi nagy beruházások, a munkásszállás jellegű börtönépületek felhúzása a hetvenes évekhez kötődnek. A hajdani állami gazdaság rabmunkaerővel való feltöltése és Sztálinváros építésének megkezdése között - bár időben egybeestek - nincs összefüggés. A rabgazdaság egészen a hatvanas évek közepéig mezőgazdasággal foglalkozott, s csak az 1966-os esztendővel lépett be az iparba, amikor a Dunai Vasművel közösen lemezfeldolgozó üzemet létesített.
A munkáltatás kezdetben kézi munkaerőre épült, a pálhalmi elítéltek napi 12-15 órát is robotoltak. Az állattartásra is a hagyományos külterjesség volt a jellemző. Az utak rosszak voltak, az első időkben a fogatos és a gépi munkát bérben végeztették, hiányzott a távbeszélő hálózat és a kiépített villanyhálózat is.
A változáshoz beruházások szükségeltettek. 1956-ig megépült 119 szolgálati lakás, Pálhalmán a parancsnoki épület - a Rosti féle kastély erre nem volt alkalmas -, a rabkörletek 2000 elítélt befogadására és a nagyüzemi gazdálkodáshoz szükséges építmények. Víztornyok emelkedtek, istállók, magtárak épültek, Sándorházán javító- és szerelőműhely létesült, bevezették a villanyt, víz- és csatornahálózatot alakítottak ki valamint távbeszélő vonalat kötöttek be.

Parancsnoki épület, Forrás: Pálhalmai Országos BV. Intézet

Az ide csatolt uradalmak - így a zirci apátságénak - tanyáit korszerűsítették. Az elítéltek táborainak (körleteinek) befogadó képessége Bernátkúton 375 és 580, Mélykúton 207 és 350, Hangoson 273 és 400, Dobokán 133 és 230, Pálhalmán 200 és 280, Sándorházán - amelynek kastélyában őrszállás létesült - 84 és 140, Újgalamboson 94 és 140, Nagyvenyimben 50 és 100, Szedresen 154 és 250 fő között mozgott. Összesítve a börtönkomplexum normál befogadóképessége 1570, a feszített 2088, a maximális pedig 2470 főre rúgott. A büntetésvégrehajtási nyilvántartás adatai szerint a létszám megközelítette a maximális befogadó képességet: 1955. október 1-jén például 2469 rabot regisztráltak. Az állattenyésztés az uradalmaktól örökölt istállókban indult meg, de szinte minden tanyán ill. üzemegységben építettek istállót. A gazdálkodás azonban sokáig veszteséges maradt: 1955-ben a veszteség hatmillió-nyolcszázötezer forintot tett ki.
1958-ban a még mindig "kínzó" létszámhiány miatt egy századnyi kiskatonát vezényeltek az őrséghez, de beszélő levezetésére nem oszthatták be őket. Az őri alapfizetéseket 1300 illetve 1400 forintra emelték fel az 1956-os 850 és 940 forintról. A bv.-nél akkoriban nem volt főiskolai vagy egyetemi végzettségű testületi tag, de még a középiskolát is csak ebben az időben kezdték el sokan. Az őri állományban ritka volt a 8 általánost végzett, a zöme 4 elemivel rendelkezett.
Egyszóval, őrt s rabot egyaránt okítani kellett. Az első általános iskolát a pálhalmi kastélyban (Dóra kastély) rendezték be, ahol az őrök és az elítéltek váltogatták egymást az iskolapadokban: a tanárokat az óvárosi Szórád Márton általános iskolából verbuválták. (A kastély később a gazdaság központi irodája lett, ma üresen áll.)
A nevelési szolgálatban egyedül a vezetőnek, Ambrus Györgynek volt pedagógusi oklevele, a többiek fokozatosan végezték el a középiskolát. Mivel minden levelet el kellett olvasni - s ezért csak 32 sort volt szabad írni -, sokat bíbelődtek ezzel, viszont a mainál jóval kisebb volt az adminisztráció. A nevelők feladatának számított kezdettől fogva a beszélők előkészítése és levezetése s természetesen a politikai tudat formálása.

Bernátkút, Forrás: Karáth Imre
A hatvanas években megélénkültek a beruházások: Bernátkúton sertésfiaztató, Újgalamboson sertéshizlalda és takarmánykeverő, Hangoson tehénistálló létesült, gépszínt és javítóműhelyt rendeztek be Sándorházán. Bernátkúton és Hangoson gépudvart alakítottak ki valamint a női börtönben, Mélykúton 1966-ban varrodát indítottak be. A 180 fős női táborban új rabkörletet adtak át, ami az addigi rideg körülményeken sokat enyhített; az átadást követően csökkent a fegyelmi büntetések száma. 1963-tól az intézet neve Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézet lett.
A börtönmunka egyre inkább ipari jelleget öltött, elsősorban Sándorházán, ahol a Bv. a Dunai Vasművel közösen hozta létre a lemezfeldolgozó üzemet (1966).

Sándorháza, Forrás: Karáth Imre
A korszerű körletkialakítás az 1972-ben Sándorházán átadott, Dunai Vasmű támogatásával épített szálláskörlettel kezdődött, melyet Bernátkúton, Mélykúton és Sándorházán további négy épület átadása követett. Ezekkel párhuzamosan számolták fel az utolsó oroszos csurmákat (földszintes tömegszállásokat). 1972-ben épült fel hatszáz férőhellyel az új sándorházai börtönépület, majd 1975 és 1980 között befejezték Bernátkút teljes rekonstrukcióját. Minderre égető szükség volt, hiszen növekedett a garázda, erőszakos, visszaeső fiatal bűnelkövetők száma, akiknek egy időre a végállomást főképp Sándorháza jelentette.

Mélykút, Forrás: Karáth Imre

Az elítéltek iskoláztatása: mivel a nyolcvanas években már komoly műveltségi színvonalesés jelentkezett, és egyre több volt a funkcionális analfabéta, ami a nevelők számára komoly kihívást jelentett. Egyre több volt a rövid idős elítélt: 1983-ban még két évet sem tett ki az átlag.
Az intézet mindhárom alegységében működik általános iskolai oktatás, illetve esti képzésben lehetőség van gimnáziumi oktatásban is részt venni. Az intézet illetve a Kft. minden évben több olyan tanfolyamot szervez, mely megfelel az OKJ-ben szereplő feltételeknek és segíti a fogvatartottak beilleszkedését a társadalomba. (Alapfokú számítógépkezelői, a gyorsétkeztetési eladói, valamint az épületkarbantartói tanfolyamok zajlottak intézetünkben, nemrégiben pedig a parkgondozói tanfolyam zárult le.)

Mindhárom alegységben aktív szakköri tevékenység működik széles és színes a választék a kertészeti szakkörtől kezdve a színjátszó szakkörig bezárva. A művelődési lehetőségek között kell megemlíteni az intézet 25.000 kötetes könyvtárát is, mely a három alegység között került elosztásra.  A sportolási lehetőség szintén mindhárom alegységben megfelelő akár szabadtéri, akár zárttéri lehetőségeket figyelembe véve.

Az intézetben rendszeres lehetőség van a fogvatartottak részére a vallásgyakorlásnak, melyet részletesen a Házirend szabályoz. Az intézet református börtönlelkészén kívül eseti jelleggel más, egyházak és felekezetek is tartanak egyházi szertartásokat, gyűléseket, oktatásokat illetve személyes lelki gondozást. Amennyiben a fogvatartotti állomány körében igény mutatkozik rá, akkor látogatások alkalmával családi lelki gondozásra is lehetőség nyílik a börtön lelkésze által.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció