Az alapképzési szak megnevezése:

rendészeti igazgatási (Law Enforcement Administration)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
  – végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  – szakképzettség: rendészeti igazgatásszervező, büntetés-végrehajtási szakirányon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: b) Law Enforcement Administration Manager in Prison Studies

Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
Képzési ág: rendészeti
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok ellátására, a rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.

Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező képes:
  – a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
  – a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
  – a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
  – a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
  – a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
  – az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök alkalmazására;
  – a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint és a civil biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek teljesítésére.

Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező alkalmas:
  – a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói tevékenység ellátására;
  – a rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és működésének vezetésére;
  – a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői, illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök betöltésére;
  – a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.
Szakirányú specifikus kompetenciák: a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetésvégrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására;

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Kimenet:
A végzett hallgatók elhelyezkedése biztosított, tekintettel arra, hogy a felvételt követően, a szakiránynak megfelelő rendészeti szervek az államilag finanszírozott helyeken tanuló hallgatókkal (a rendészeti igazgatási szak-biztonsági szakirány kivételével) – törvény által szabályozott módon – ösztöndíjszerződést kötnek, amely kiterjed a tanulmányokat követő foglalkoztatásra is. A biztonsági szakirány közszolgálati ösztöndíjas képzésében résztvevő hallgatókkal az Egyetem köt ösztöndíjszerződést.
Az alapképzésben megszerzett oklevél feljogosít továbbá a mesterképzésben, - a mesterfokozat megszerzését követően - a doktori képzésben, továbbá az egész életen át tartó tanulás keretében egyéb, széles skálájú képzési programokban való részvételre.