Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

• A jogszabályokban, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának valamint az intézet parancsnokának intézkedéseiben meghatározott módon végrehajtja az előzetesen letartóztatottak, az elzárásra beutaltak és az elítéltek fogva tartását.
•Fenntartja az intézet rendjét és biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat. Gondoskodik a személy- és vagyonbiztonság fenntartásáról.
• Nyilvántartja a fogvatartottak személyes, bűnügyi és büntetés-végrehajtási adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást és adatvédelmet.
•Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
• Biztosítja a fogvatartottak, egészségügyi, gyógyító-megelőző ellátását.
•Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését. Biztosítja a fogvatartottak nevelését, foglalkoztatását, oktatáshoz, képzésükhöz szükséges feltételeket.
•A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását.
•Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
•Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, képzését, anyagi, pénzügyi ellátását. Önálló munkaerő és személyi juttatásra vonatkozó gazdálkodást folytat.
•Végrehajtja az intézetre háruló szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv.szerveknek, fegyveres testületeknek, rendvédelmi szerveknek, felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak, továbbá végzi a személyi állomány felkészítését.
•Intézi a személyzet és a fogvatartottak fegyelmi ügyeit.
•Szervezi a személyzet egészségügyi, gyógyító-megelőző ellátását.
• Ellátja az energetikai, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.
•Működteti az intézet telefon-, valamint számítógépes rendszerét, üzemelteti a számítástechnikai eszközöket.
• Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészséggel brósággal, rendőrséggel, az államigazgatási szervekkel, valamint a rendvédelmi szervekkel.
• Az intézet a jogszabályok keretei között együttműködik a fogvatartás körülményeinek a figyelemmel kisérésére, a szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elősegítésére, a karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult börtönmissziókkal és társadalmi szervezetekkel, az ilyen tevékenységet  ellátó egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.
• Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakokban az intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik.