Tizenöt börtön közel 80 fogvatartottja vett részt június 22-én Mátraverebély-Szentkúton, a második Országos Fogvatartotti Zarándoklaton. Az eseményen a történelmi egyházak vezetői mellett számos világi meghívott is jelen volt, az egyházi vezetők egyenként köszöntötték a saját felekezetükhöz tartozó fogvatartottakat.

Fotó: BvOPBíró László tábori püspök a büntetés-végrehajtási lelkészek koncelebrálásával tartott szentmisét a zarándoklaton megjelenteknek, akik ezt követően megtekintették a kegyhelyet és megismerhették annak történetét. A programsorozat a Misztrál zenekar előadását követően közös imádsággal, hálaadással zárult. A zarándoklaton az alacsony vagy közepes biztonsági kockázatba sorolt, együttműködő fogvatartottak vehettek részt.

Fotó: BvOP
A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése. Ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. A börtönlelkészek együtt fáradoznak a reintegrációs tisztekkel, pártfogókkal, pszichológusokkal és az EFOP 1.3.3. azonosító számú projekt tanácsadóival azon, hogy az elítéltek törvénytisztelő állampolgárokként történő visszavezetése a társadalomba minél hatékonyabb legyen. A börtönlelkészek munkája nem csak a büntetés-végrehajtásnak, hanem az egész társadalomnak fontos, mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a börtönben töltött idő után a fogvatartottak képesek legyenek a közösségben és a közösségért élni. A hazai börtönökben biztosított a szabad vallásgyakorlás, a bv. kódex és a részletes szabályokat meghatározó végrehajtási rendelet is külön fejezetben rendelkezik erről.

Fotó: BvOP
A négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – 34 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás, felügyelet alatt tevékenységét a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A börtönlelkészek munkájuk során nem csak a szorosan értelmezhető lelkipásztori feladataikat látják el, hanem jelentős időt és nem kevés energiát fordítanak az intézeteken belüli egyházi és karitatív munka szervezésére, a börtönök parancsnokaival és személyi állományával együttműködve. Az egyházi szervezetek, illetve a börtönmissziók tevékenysége nagymértékben támogatja a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs céljainak elérését, továbbá segíti a fogvatartási körleteken végzett szakmai munkát. A lelkészek irányításával több helyen színjátszó körök, énekkarok alakultak, amelyek tagjai rendszeresen szerepelnek más büntetés-végrehatási intézetekben és külső helyszíneken is, például templomokban, vallási ünnepeken, rendezvényeken.

Fotó: BvOP
A magyar büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak vallásgyakorlására számos lehetőséget biztosít: évek óta megrendezett fogvatartotti programokkal, országos bibliavetélkedővel, imanapokkal, szentmisékkel, csoportfoglalkozásokkal, zenés istentiszteletekkel, sikeresen adaptált nemzetközi kezdeményezésekkel, mint a börtöncursilló, vagy a már három bv. intézetben működő APAC körletek kialakításával segítik a fogvatartottak lelki egyensúlyának kialakulását, fejlődését.

Fotó: BvOP

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP), a katolikus egyház és a kegyhely vezetésének együttműködése alapján korábban a büntetés-végrehajtásnál szolgálatukat teljesítők is ellátogathattak Mátraverebély-Szentkútra: május 31-én huszonnégy bv. intézet közel 140 büntetés-végrehajtási dolgozója vett részt a zarándoklaton.

Fotó: BvOP

Fotó: BvOP

Fotó: BvOP