Az IMEI zárt jellegű országos hatáskörű büntetés-végrehajtási egészségügyi intézet, ezért működését a büntetés-végrehajtásra és az egészségügyre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Az intézetben különböző jogi státuszú személyek pszichiátriai és neurológiai kivizsgálását és kezelését végezzük:
1. Betegnek tekintendő az ideiglenes kényszergyógykezelt és a  kényszergyógykezelt személy, illetve a kóros elmeállapotúvá vált elítélt.
Kezelésük 4 férfi, illetve 1 női Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon (PRO)folyik.
2. Beutaltnak tekintendő az előzetesen letartóztatott vagy elítélt, továbbá az a személy akinek a bíróság az elmeállapotának megfigyelését rendelte el (Be.107.§), illetve akinél IKGYK elrendelésére nincs alap, de pszichiátriai kezelésük  szükséges, emiatt előzetes letartóztatásukat az IMEI-ben kell végrehajtani (Be.141.§)
A beutaltak elhelyezése a Neuropszichiátriai Osztályon történik.
A kényszergyógykezelés során a beteget az orvostudomány mindenkori állása szerinti szakszerű ellátásban kell részesíteni, hogy állapotának romlását megakadályozzák és egészségét mielőbb a lehetséges mértékig helyreállítsák. (Bv. Kódex 318 §.)
A gyakorlatban a kezelés a személyzet összehangolt munkája (team munka) révén valósul meg. Az orvosi, pszichológiai, pszichopedagógiai, ápolói és szociális gondozói tevékenység egyaránt arra irányul, hogy a betegek rehabilitációja minél hatékonyabb legyen és az elbocsájtást követően visszailleszkedésük (reintegráció) sikeresen menjen végbe. Ezáltal nagy valószínűséggel elkerülhető, hogy újabb kényszergyógykezelést megalapozó cselekményt kövessenek el.  
A team munka vezetője az osztályvezető főorvos, aki az intézet főigazgató főorvosa által jóváhagyott szakmai koncepciónak megfelelően irányítja, összefogja a betegekkel kapcsolatos terápiás munkát. Mivel a betegek általában éveket töltenek el az intézetben (átlag 5-6 év), ez hosszú terápiás folyamat megtervezésére ad lehetőséget.
A kényszergyógykezelés alapja a gyógyszeres kezelés, mely kiegészül az egyéni és csoportos pszichoterápiával, illetve szocioterápiás foglalkozásokkal. A párhuzamosan folyó kezelési módok egymás hatását erősítik.
A csoportterápiás munka egymásra épülő lépésekben valósul meg, mely a betegeket a kezelés kezdetétől az elbocsájtásig végigkíséri. A pszichiátriai betegségek gyógyításának egyik sajátossága, hogy rendkívül fontos a beteg együttműködése, minél aktívabb részvétele. Ezért arra kell törekedni, hogy a betegeket a terápiás folyamatba bevonjuk, hogy betegségbelátásuk kialakuljon, mivel ez a visszaesés kockázatának csökkentésében is döntő fontossággal bír. 
A csoportok a kezdeti szakaszban a beilleszkedést segítik, illetve pszichoedukációs céljuk van, ismereteket nyújtanak a pszichiátriai betegségekről, a betegséggel való együttélésről. A pszichoedukációs csoportokon való részvétel lehetőségét a hozzátartozóknak is felajánljuk. 
A kezelés további részében a csoportterápia a rehabilitációt segíti elő, szükség szerint egyéni terápiás ülésekkel, családi terápiás konzultációkkal kiegészítve.
A sikeres reintegráció és rehabilitáció érdekében az IMEI pszichopedagógusai sajátos nevelési feladatokat látnak el. 
A nevelői munka elsődleges célja, hogy a betegek a kényszergyógykezelés megszűntetése után visszailleszkedjenek a mikro- és makroközösségbe, és lehetőségeikhez képest egészséges társadalmi életet éljenek.
A feladatok a betegekkel való foglalkozás során igen sokrétűek. Egyik legfontosabb alapelv az egyéni bánásmód elvének érvényesítése. Ehhez igyekszünk minél jobban megismerni betegeinket, családi és baráti kapcsolataikat. Az eredményesség érdekében rendszeresen egyéni, kis- és nagycsoportos foglalkozásokat szervezünk részükre. Ezeken a közösségi fórumokon biztosítjuk a természetesség elvének megvalósítását, teret adunk gondolataik kibontakozásának, elősegítjük az egymás közötti társas kapcsolatok kiépítését, fenntartását, erősítését.
A betegek ügyeinek és kapcsolattartásának intézésén kívül a gyógyulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését elősegítő szocioterápiás, sport- és szakköri foglalkozások megszervezése és lebonyolítása teszi ki a reintegrációs tiszti munka egy jelentős részét. Rendezvényeinken a betegek önkéntes alapon vehetnek részt. Jelenleg az alábbi programokat és foglalkozásokat biztosítjuk betegeink részére: ének-zenei készségfejlesztő foglalkozás, kreatív terápiás foglalkozás, angolnyelv szakkör, zenés-táncos összejövetel, könyvtár, az időjárás függvényében sportfoglalkozás (foci), kertészkedés, filmklub, főző szakkör. 
A betegek érdeklődési körének megfelelően sportbajnokságokat és szellemi vetélkedőket is szervezünk.
A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje TÁMOP 5.6.3 pályázat kapcsán szakmaképzésbe 20 fő kényszergyógykezelt beteget vontunk be. A projekt keretén belül megvalósult 150 órás betanító számítógépes alapképzés 2015. június 30-ával lezárult, 18-an (ketten hamarabb szabadultak) sikeres vizsgát tettek.
Havonta egy alkalommal intézeti nagyprogramot szervezünk, amelyeken a társas együttlét és a koedukációs kapcsolatok fejlesztését is szem előtt tartjuk. Ilyen például az újévköszöntő mulatság, a farsangi vagy a húsvéti buli, a költészet napi szavalóverseny, a majális, az aratóünnep, a szüreti mulatság, vagy a Ki mit tud.
Nevelői munkánk hangsúlyos része betegeink egyéni ösztönzése annak érdekében, hogy elkerüljük beszűkülésüket, befelé fordulásukat, strukturáljuk, tartalommal töltsük meg szabadidejüket. A motiváltság fenntartása és a közös tevékenység az együttműködési készségre is hat, mely a betegek állapotjavulásának fontos összetevője. Önbecsülésüket erősíti a közösség előtti szereplés nyújtotta sikerélmény, társaik elismerése.