I.) A szervezetre, tevékenységre vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Törvény
1995. évi CVII. törvény
a büntetés-végrehajtási szervezetről
2009. évi XLVII. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
2012. évi XII. törvény
a közkegyelem gyakorlásáról
2013. évi CCXL. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Rendeletek
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről
63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
9/1995. (III. 8.) IM rendelet
az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról
2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet
a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről
14/1999. (X. 22.) IM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
44/2007. (IX.29.) IRM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
8/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról
12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól
13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól
14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról
16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
18/2014. (XII. 22.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
7/2012. (III.7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
59/2014. (XII. 8.) BM rendelet
a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról
63/2014. (XII. 15.) BM rendelet
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről
10/2015. (III. 30.) BM rendelet
az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól
58/2015. (X. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról
12/2016. (V. 4.) BM rendelet
az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól
54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
12/2018. (VI. 12.) IM rendelet az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról
15/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól
7/2018. (III. 14.) BM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Korm. határozat
1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről
1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
a Semmelweis tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
1060/2012. (III.12.) Korm. határozat
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő - Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról
1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat
az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról
1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről
1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról
Egyéb
4/2009. (III. 20.) IRM utasítás
a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról
11/2010. (III. 26.) IRM utasítás
a fogvatartottak öngyilkossági kísérletei megelőzésének és kezelésének módszereiről
26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
9/2011. (IV. 15.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról
14/2011. (V. 23.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról
18/2011. (VI. 30.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról
21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Politikájáról
24/2011. (IX. 9. ) BM utasítás
a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használatának szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés bevezetéséről
29/2011. (X.28.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról
32/2011. (XII. 2.) BM utasítás
a Polgári Veszélyhelyzeti Információs rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről
33/2011. (XII. 2.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
34/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról
35/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagainak tervezéséről és a tartalékok képzéséről
12/2012. (III.22.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Informatikai Stratégiájáról
32/2012. (VII. 19.) BM utasítás
a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről
2/2014. (I. 22.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek korrupció megelőzési feladatáról
22/2014. (XII. 5.) BM utasítás
a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
8/2015. (V. 29.) BM utasítás
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
20/2015. (VII. 31.) BM utasítás
a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról
23/2015. (IX. 11.) BM utasítás
a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról
29/2015. (X. 21.) BM utasítás
a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről
3/2017. (I. 24.) BM utasítás
a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról
6/2017. (III. 10.) BM utasítás
Az építési beruházások közbeszerzési páylázata előtti költségtervezésről
22/2017. (X. 5.) BM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
32/2014. (XI. 3.) AB határozat
a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
II.) A személyi állományra vonatkozó jogszabályok, BM utasítások
Törvény
1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről
2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
Rendeletek
175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet
egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékéről
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról
21/1997. (VII. 8.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról
21/2008. (IX.23.) IRM rendelet
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról
17/2009. (VI. 4.) IRM rendeletet
a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
11/2013. (IV. 23.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
20/2013. (V. 28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
1/2014. (I. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól
22/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól
23/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
14/2016. (V. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről
39/2016. (X. 6.) BM rendelet
a rendfokozati vizsgáról
28/2017. (XI. 6.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
11/2018. (V. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
Egyéb
5/2012. (II. 2.) BM utasítás
a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról
36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletdíj-hozzájárulás szabályairól
37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
53/2012. (XII. 18.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról
25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról
36/2013. (XII. 21.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről
2/2015. (II. 9.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervének kialakításáról
2/2016. (II. 25.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről
3/2016. (II. 25.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről
18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás
a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról
30/2017. (XII. 7.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról
2/2018. (II. 6.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
III.) BVOP utasítások
1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról HK
1/2013. (III. 1.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról (hk. – egységes szerkezetben a 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítással) HK
2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről
1/2014. (I. 17.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, a terápiás foglalkoztatás pénzbeli térítéséről és a tartási költséghez való hozzájárulásról HK
2/2014. (III. 7.) BVOP utasítás
az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról HK
3/2014. (IV.9.) BVOP utasítás
belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról
4/2014. (IV.9.) BVOP utasítás
az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról HK
5/2014. (V.16.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról
6/2014. (VII.28.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről HK
7/2014. (VII.28.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról HK
8/2014. (VIII.5.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról HK
9/2014. (IX.15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól
10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról HK
11/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról HK
12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról
13/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól
1/2015. (V. 11.) BVOP utasítás
a biztonsági részleg kijelöléséről
2/2015. (VII. 10.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről
3/2015. (X. 30.) BVOP utasítás
a hivatásos állományba tartozásra vonatkozó adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásáról
4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás
a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és tartási költséghez való hozzájárulásról
5/2015. (XII. 23.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról
6/2015. (XII. 30.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról
1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2016. (VIII. 31.) BVOP utasítás
a 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatokról
3/2016. (XII.7.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és az események jelentési rendjéről
4/2016. (XII.19.) BVOP utasítás
a fogvatartottak 2017. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról
1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) szóló BVOP utasítás módosításáról
2/2017. (VI.15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól
3/2017. (IX.29.) BVOP utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről
4/2017. (XII.20.) BVOP utasítás
a fogvatartottak 2018. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról
1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról
2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás
a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról
3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről