A Márianosztrai Fegyház és Börtön költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

• A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végrehajtja a szabadságvesztés büntetéseket, a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket.
• Biztosítja a fogvatartottak jogainak gyakorlását, és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
•A fogvatartottak nevelésével kapcsolatosan elősegíti a fogvatartottak felelősségérzetének fejlesztését, lehetőséget biztosít megfelelő foglalkoztatásra, valamint támogatja a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartását.
•A fogva tartás rendjét és biztonságát a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével biztosítja, továbbá ellátja a bv. szerv védelmét és a büntetés-végrehajtási feladatainak biztonságos végrehajtását.
•Vezeti az intézetbe befogadott fogvatartottak helyi nyilvántartását. A nyilvántartás adataiból csak az adatvédelmi szabályok betartása mellett végez adatszolgáltatást.
•Gondoskodik az intézetbe szállított fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
• Biztosítja a fogvatartottak egészségügyi ellátását.
•Végzi a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.
•Megszervezi és ellátja a kábítószer-megelőzés intézeti programjait és tevékenységeit.
•A lehetőségekhez mérten megszervezi a fogvatartottak munkával való foglalkoztatását, az ezzel kapcsolatos képzést.
• Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
•Önállóan végzi a személyi állomány létszám- és bérgazdálkodását, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
m) Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyi állomány rendszeres oktatását, anyagi-pénzügyi ellátását.
• Végzi az intézet munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodását.
• Végrehajtja a védelmi feladatokat, a védelmi képzést.
• Fegyelemsértés, illetve fegyelmi vétség elkövetése esetén a személyi állomány tagjával szemben fegyelmi eljárást folytat le.
•Gondoskodik a személyi állomány egészségügyi alapellátásáról.
• Elvégzi az intézet állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatát, felügyeletét, ellenőrzését.
•Ellátja a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.
• Gondoskodik a személyzeti, a szervezési és szociális feladatok végrehajtásáról.
• Az intézet területén működik a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott NOSTRA Kft. Az intézet szakterületei tevékenységük végzése során a gazdasági társasággal együttműködve látják el a büntetés-végrehajtási feladataikat.
•Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel, bíróságokkal, a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a tűzoltósággal, a katasztrófavédelmi szervvel, az önkormányzati szervekkel, valamint a börtönügyet segítő szervezetekkel.
• Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakban az intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik.
•Ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközei, utasítás, parancs, szabályzat a bv. intézet részére meghatároz.