A Szegedi Fegyház és Börtön költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Az intézet fő feladatai:

 • törvényben meghatározott módon foganatosítja a fogház, börtön és fegyház fokozatú fogvatartottak szabadságvesztés büntetését, az előzetes letartóztatást, a pénzbüntetést helyettesítő, átváltoztatás folytán a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, az elzárást töltő elkövetők (továbbiakban: fogvatartottak) fogvatartását,
 • speciális feladatként biztosítja a felkészítő-, a gyógyító-nevelő-, az átmeneti csoport, a hosszúidős speciális rezsim és más, a kezelés szempontjából kialakított körletrészek működési feltételeit;
 • biztosítja az intézetben elhelyezett fogvatartottak egészségügyi alapellátását, a Krónikus Utókezelő Részleg működtetésével, országos hatáskörrel végzi az állandó orvosi felügyeletre szoruló férfi fogvatartottak krónikus fekvőbeteg-szakellátását, rehabilitációját;
 • jogerős szabadságvesztésre ítéltek közül az utókezelésre szoruló fogvatartottak büntetésének végrehajtását állandó orvosi felügyelet, rehabilitációs utókezelés mellett a Krónikus Utókezelő Részlegen fekvőbeteg-szakellátás keretében szervezi és végzi;
 • biztosítja a fogvatartottak személyiségfejlesztéséhez a jogszabályokban előírt feltételeket; szervezi, irányítja és végzi a fogvatartottak nevelését, segíti szabadulásuk utáni társadalmi beilleszkedésüket;
 • biztosítja a fogvatartottak képzéséhez, oktatásához, foglalkoztatásához a jogszabályban előírt feltételeket; a rendelkezésre álló feltételek alapján tervezi, szervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a fogvatartottak munkáltatását;
 • alaptevékenységi körében kiegészítő tevékenységként értékesíti a fogvatartotti munkáltatás során keletkező mosoda, konyha, házi műhely, szabad kapacitását, továbbá szervezi az intézeten kívüli munkáltatást, valamint az intézetbe telepített egyéb munkavégzési lehetőségeket;
 • őrzési, foglalkoztatási, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat hajt végre;
 • nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait;
 • gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és anyagi ellátásáról;
 • ellátja a fogvatartottakkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat;
 • a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul biztosítja a fogvatartottak törvényes jogait, jogainak gyakorlását és megköveteli kötelezettségeik teljesítését;
 • az adatvédelmi szabályok betartásával teljesíti az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét;
 • ellátja az üzemeléssel kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat;
 • biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, végzi a személyzet rendszeres oktatását, anyagi, pénzügyi ellátását; önálló bér- és létszámgazdálkodást folytat;
 • eljár a hatáskörébe tartozó fegyelmi és kártérítési ügyekben,
 • figyelemmel kíséri a személyzet egészségi állapotát, a jogszabályokban előírtak szerint végzi egészségügyi alapellátását és szervezi a szakellátást,
 • ellátja az egészségvédelmi, környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi, energiaellátási és energiagazdálkodási feladatokat;
 • az éves jóváhagyott költségvetési kereteken belül biztosítja a szabályszerű pénzgazdálkodást, a személyi állomány bérezését, anyagi ösztönzését, a fogvatartottak bérezését, anyagi ösztönzését;
 • a rendelkezésre álló feltételek alapján ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi – gazdálkodási és anyagi – műszaki feladatokat; ennek kapcsán végzi a beruházási, felújítási tevékenységet, valamint a védelmi felkészüléssel kapcsolatos munkákat;
 • végrehajtja a honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat, végzi az ezzel kapcsolatos képzést és az anyagok tárolását;
 • biztosítja a személyi állomány magasabb készültségbe helyezésének folyamatos feltételeit;
 • ahol a tömegközlekedés nem megoldott, ott az intézet gépjárműveivel biztosítja a személyi állomány munkába járását, valamint az intézet területén lakó személyek szállítását, közlekedését;
 • ellátja a vagyonleltárban lévő gépjármű állománnyal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, szervezi és végzi az előállítási, szállítási feladatokat;
 • ellátja a vagyonleltárban szereplő szolgálati lakások üzemeltetési, gondnoksági feladatait;
 • teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VIII. fejezetében meghatározott államháztartási ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos feladatait, mely az intézet belső kontrollrendszere létrehozásával, működtetésével és fejlesztésével, valamint a belső ellenőrzés keretében valósul meg.