Képzés

Az alapképzési szak megnevezése:

rendészeti igazgatási (Law Enforcement Administration)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
  – végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  – szakképzettség: rendészeti igazgatásszervező, büntetés-végrehajtási szakirányon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: b) Law Enforcement Administration Manager in Prison Studies

Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
Képzési ág: rendészeti
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok ellátására, a rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.

Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező képes:
  – a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
  – a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
  – a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
  – a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
  – a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
  – az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök alkalmazására;
  – a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint és a civil biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek teljesítésére.

Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező alkalmas:
  – a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói tevékenység ellátására;
  – a rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és működésének vezetésére;
  – a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői, illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök betöltésére;
  – a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.
Szakirányú specifikus kompetenciák: a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetésvégrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására;

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Kimenet:
A végzett hallgatók elhelyezkedése biztosított, tekintettel arra, hogy a felvételt követően, a szakiránynak megfelelő rendészeti szervek az államilag finanszírozott helyeken tanuló hallgatókkal (a rendészeti igazgatási szak-biztonsági szakirány kivételével) – törvény által szabályozott módon – ösztöndíjszerződést kötnek, amely kiterjed a tanulmányokat követő foglalkoztatásra is. A biztonsági szakirány közszolgálati ösztöndíjas képzésében résztvevő hallgatókkal az Egyetem köt ösztöndíjszerződést.
Az alapképzésben megszerzett oklevél feljogosít továbbá a mesterképzésben, - a mesterfokozat megszerzését követően - a doktori képzésben, továbbá az egész életen át tartó tanulás keretében egyéb, széles skálájú képzési programokban való részvételre.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció