Program a fogvatartottak munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációjának elősegítésére – folytatódik a TEtt-program

2016. október 1-én elindult az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, Fogvatartottak reintegrációja című kiemelt projekt megvalósítása.

A projektről

A projekt konzorciumi partnerségben, a projektgazda Belügyminisztérium és a konzorciumi partner Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együttműködésével valósul meg.
A 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a projekt keretében  2020 júniusáig összesen 4000 fogvatartott részesül reintegrációt segítő humánszolgáltatásokban. (Ez a fogvatartottak közel ötödének bevonását jelenti.)
A projekt új eleme a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonása, 1000 hozzátartozó számára is biztosítottak a reintegrációs program humánszolgáltatásai, elősegítve a munkaerőpiaci reintegrációjukat, ezáltal csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét. 
A projekt az ország kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) régióira terjed ki, az ott található büntetés-végrehajtási intézetekben valósul meg.

Tekintettel a fogvatartottak lehetséges átszállítására, és a szabadulás helyére, a Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósítunk meg a fogvatartottak számára reintegrációs programot a projekttel azonos szakmai tartalommal, így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét.

A projekt célkitűzései

A projekt célja – építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire – a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása. A projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtésére, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítésére.
A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben, egységes, a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedő fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez.

A program elemei

A humánszolgáltatások keretében egyéni és csoportos motivációs foglalkozások, munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása valamint szociális ügyintézés és segítő beszélgetés biztosított az Egyéni Fejlesztési Terv alapján.
A természetes támogató háló megerősítése egyfelől a hozzátartozók projektbe vonásával, a számukra nyújtott szolgáltatásokkal, másfelől a helyi közösség érzékenyítése a rendszerszemléletű szociális munka eszközeivel történik. A társas kapcsolatokkal nem, vagy alig rendelkező fogvatartottak esetében kiemelten fontos, hogy a szabadulás időpontjára már rendelkezzenek támogató személyekkel, ennek érdekében önkénteseket vonunk be.

Nagy hangsúlyt fektetünk a resztoratív (helyreállító) technikák alkalmazására, ennek érdekében a tanácsadók egyrészt a családi kapcsolatok helyreállítása erősítése érdekében szolgáltatásokat nyújtanak. A fogvatartotti motiváció fenntartásában különösen nagy szerep jut a családi kapcsolatoknak, azok minőségének. Másrészt a helyi közösség számára megszervezett szimbolikus jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával, illetve annak okozatával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, tudatosság növelése, valamint a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése miatt létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése. Programunk nem csak a bűncselekmény elkövetésének szimbolikus jóvátételére irányul, az előzetes letartóztatással kialakult élethelyzet kapcsán a büntetőeljárással érintett családok, a közvetlen környezet, a kisközösségek és a társadalom számára is jóvátételt tudnak nyújtani akár az előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak is.

A szabadultak számára utógondozás keretében a humánszolgáltatásokat egy évig biztosítjuk. A szabadultakkal folytatott munka középpontjában a sikeres munkába állás és a helyi közösségbe történő beilleszkedés áll, ennek érdekében elősegítjük a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a közösségben elérhető segítő szervezetekkel való együttműködést.

A fogvatartottak közül 1800 főnek lesz lehetősége kompetenciafejlesztő (konfliktuskezelő, agressziókezelő, kommunikációs, önismereti, életvezetési) csoportfoglalkozáson részt venni. 1000 fogvatartott számára biztosítunk lehetőséget piacképes szakma megszerzésére.
A projekt keretében tervezetten 23 gyermekbarát látogatóhelyiséget alakítunk ki, és támogatjuk a családi beszélőket.
A projekt keretében a társszervezetek és a munkáltatók számára fórumokat szervezünk, mely során a szabadultak foglalkoztatása és a reintegrációs szolgáltatások feltérképezése, elősegítése történik.