A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.
 
Fő feladatai:

 •  A jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározott módon végrehajtja az előzetesen letartóztatottak, az elzárásra beutaltak és az elítéltek fogvatartását.
 • A székhelye szerint illetékes megyei bíróság bv. csoportjának intézkedése alapján befogadja a felhívásra jelentkező és az elővezetett elítélteket, elvégzi a foganatbavételt és intézkedik a megfelelő bv. intézetbe szállításuk iránt.
 • Fenntartja és biztosítja a fogvatartás rendjét és biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi, büntetés-végrehajtási és személyes adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást, biztosítja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényesülését.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
 • Biztosítja a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását.
 • Gondoskodik a fogvatartottak jogszabályokban meghatározott jogai és kötelezettségei teljesítésének érvényesüléséről.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak foglalkoztatását, továbbá a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel elősegíti a fogvatartottak gazdálkodó szervezeteknél való foglalkoztatását.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
 • Gondoskodik az állományszervezési táblázatban meghatározott létszám feltöltéséről, helyi intézkedésben szabályozottak szerint gondoskodik a személyzet szolgálatszervezéséről, a helyettesítés rendjéről, a szabadság kiadásának rendjéről, rendszeres oktatásáról, képzéséről, anyagi, pénzügyi ellátásáról.
 • Végrehajtja az intézetre háruló szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv. szerveknek, fegyveres testületeknek és rendvédelmi szerveknek, felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak, továbbá végzi a személyi állomány ezzel összefüggő felkészítését.
 • Intézi a hatáskörébe utalt fegyelmi, nyomozati, kártérítési ügyeket a személyzet és a fogvatartottak vonatkozásában.
 • Gondoskodik a személyi állomány gyógyító-megelőző ellátásáról.
 • Ellátja az energetikai, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat és együttműködik a szakhatóságokkal.
 • Az eredményes tevékenysége érdekében együttműködik a büntetés-végrehajtási régió-beosztás alapján kijelölt büntetés-végrehajtási intézetekkel és bv. gazdasági társasággal, az ügyészségekkel, bíróságokkal, rendőrségekkel, tűzoltósággal, határőrséggel, a katasztrófavédelmi szervekkel, az önkormányzati szervekkel, valamint a büntetés-végrehajtási tevékenységet jogszabályok alapján segítő szervezetekkel, személyekkel.
 • A jogszabályok keretei között együttműködik a börtönmissziókkal és társadalmi szervezetekkel, az ilyen tevékenységet ellátó egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.