A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:

A Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

 • aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább érettségi, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség) és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,
 • aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
  akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
  aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
 • aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint
 • akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.

A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges adatokat és tényeket a hivatásos állományba jelentkezőnek kell igazolnia eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával.

A rendvédelmi szervnél szolgálati viszony létesítésekor tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba csak az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki, aki az általános követelmények teljesülése mellett államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik.

Alkalmassági vizsgálatok rendje
A vizsgálatot kérő szerv (bv. szerv) nyomtatványával (a korábbi és meglévő betegségeivel kapcsolatos tájékoztatást kérő), illetve a fizikai terhelhetőségről szóló igazolás formanyomtatvánnyal a háziorvost kell megkeresni. A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot.

Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A vizsgálatra a bv. szerv által kiállított megkereső kérelemmel, a jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívvel, egészségi és pszichikai alkalmasságot igazoló nyomtatványokkal, illetve a már meglévő dokumentumokkal kell menni. A pszichikai és egészségi vizsgálat szempontrendszerét a 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) melléklete tartalmazza.


A felvétel iránti kérelemmel kapcsolatos követelmények

A kérelemhez csatolni kell a hivatásos szolgálatra jelentkező

 • fényképes önéletrajzát,
 • motivációs levelét,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint
 • nyelvvizsga-bizonyítványainak másolatát.

Szakmai képesítési követelmények a sikeres felvételt követően
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzettség (tiszthelyettesi beosztás),
rendészeti szervező szakképzettség (bv. szakirány) (tiszti beosztás)  

A 27 hetes (tiszthelyettes képzés), illetve a 23 hetes (tiszti képzés), bentlakásos (hétfőtől-péntekig) formában, budapesti képzési helyszínen valósul meg. A képzés során térítésmentes szállást és kedvezményes étkezést biztosítunk. A képzési helyre történő utazást szervezett formában, térítésmentesen vagy 86%-ban megtérített tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN) biztosítjuk.