Fő feladatai:

Az intézet feladatai szakfeladatokra és kapcsolt szakfeladatokra tagozódnak:

 • A  jogszabályokban,  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszközeiben,  belső szabályozásokban,  rendelkezésekben,  meghatározott  módon  végrehajtja  a szakfeladatokat és a kapcsolt szakfeladatokat.
  Az  intézet  feladatai  közé  a  biztonsági,  nevelési,  nyilvántartási,  foglalkoztatási, egészségügyi,  pszichológiai,  a  humánpolitikai,  jogi,  gazdasági,  üzemeltetési,  védelmi, informatikai,  munka-és  tűzvédelmi,  környezetvédelmi,  jelentési  és  adatszolgáltatási,
  adatvédelmi és jogszabály alapján az intézetre háruló egyéb feladatok tartoznak.
 •  Gondoskodik a belső rend, a személy- és a vagyonbiztonság fenntartásáról.
 • Biztosítja a fogvatartottak jogait és megköveteli kötelezettségeinek teljesítését.
 • Biztosítja a fogvatartottak személyiségfejlesztéséhez szükséges feltételeket.
 • Nyilvántartja  a  fogvatartottak  személyes  adatait,  teljesíti  az  elıírt  adatszolgáltatást, biztosítja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényesülését.
 • Az intézet a jogszabályokban meghatározott módon végrehajtja a szabadságelvonással járó  büntetésre  elítéltek,  a  nem  jogerısen  elítéltek,  elzárásbüntetésüket  töltık fogvatartását.
 •  Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezésérıl és ellátásáról.
 • Kijelölés alapján biztosítja a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását
 •  Együttműködik  a  fogvatartottak  foglalkoztatásának  (munkáltatás,  oktatás,  képzés) megszervezésében az üzemeltetést végzıgazdasági társasággal.
 • Az intézet üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, teljesítését a kialakított, monitoring rendszeren keresztül folyamatosan ellenırzi és értékeli.
 • Gondoskodik  a  szervezési,  személyügyi  és  szociális  feladatok  végrehajtásáról. /Foglalkoztatottakra  az  1996.  évi  XLIII.  tv.  (Hszt.-  szolgálati  viszony),  az  1992.  évi XXXIII. tv. (Kjt. – közalkalmazotti viszony), egyébjogviszonyokra az 1959. évi IV. tv (Ptk .- pl. megbízási jogviszony) vonatkozik./
 • A  rá  vonatkozó  mértékben  a  környezetvédelmi,  energetikai,  a  tűz- és  munkavédelmi feladatokat  ellátja,  gondoskodik  az  elıírások  érvényesítésérıl,  közremőködik  a bekövetkezett balesetek kivizsgálásában. 
 • Végrehajtja az intézetre háruló "M" és katasztrófavédelmi feladatokat.
 • Az  Alkotmányban  nevesített  minısített  idıszakokban  az  ezekre  vonatkozó  külön jogszabályok szerint mőködik.
 • Befogadja  a  más  intézetbıl  útba  indított  és  az  elfogató  parancs  alapján  elıvezetett elítélteket,  elvégzi  a  foganatbavételt,  és  szükség  esetén  intézkedik  a  megfelelı bv. intézetbe szállításuk iránt.
 • Fenntartja és biztosítja az intézet biztonságát és rendjét, ellátja  az  ırzési,  felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és elıállítási feladatokat.
 • Gondoskodik  az  állományszervezési  táblázatban  meghatározott  létszám feltöltéséről,  a személyzet  szolgálatszervezésérıl,  a  helyettesítés  rendjérıl,  a  szabadság  kiadásának
  rendjéről, rendszeres oktatásáról, képzésérıl, anyagi, pénzügyi ellátásáról.
 • Végrehajtja az intézetre háruló szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv. szerveknek,  fegyveres  testületeknek  és  rendvédelmi  szerveknek,  felkérés  alapján  a megyei  védelmi  bizottságnak,  továbbá  végzi  a  személyi  állomány  ezzel  összefüggő felkészítését.
 • Intézi  a  hatáskörébe  utalt  fegyelmi,  nyomozati,  kártérítési  ügyeket  a  személyzet  és  a fogvatartottak vonatkozásában.
 • Gondoskodik a személyi állomány gyógyító-megelızıellátásáról.
 • Végrehajtja  a  Belügyminisztérium  és  szervei  készenlétbe  helyezésérıl,  minősített időszaki  működéséről,  valamint  személyi  állományának  értesítésérıl  szóló  11/2011. (V.6.) BM utasításban foglalt feladatait.
 • Eredményes tevékenysége érdekében jogszabályszerően együttmőködik az üzemeltetési jogokkal és kötelezettséggel felruházott Szent Adorján Kft-vel, a büntetés-végrehajtási feladatok  ellátása  során  együttmőködik  állami  és  nem  állami  szervekkel, magánszemélyekkel, ehhez szükség szerint együttmőködési megállapodást köt.