2017  
1/2017 Tanúvédelmi Program és a személyi védelem ellátásával kapcsolatos bv-i feladatok
2/2017 Szabadság megállapítása és nyilvántartása
4/2017 Bv-i szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtása
5/2017 Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendje
9/2017 Rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, illetve a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozásához kapcsolódó beruházások vagyonjogi átadása
12/2017 Fogvatartotti fórumok egységes végrehajtása
13/2017 Egyes reintegrációs feladatok végrehajtásának eljárási szabályai
14/2017 Foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendje
15/2017 Fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátása
16/2017 Bv-i intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátása
17/2017 Szelektív hulladékgyűjtés, az összegyűjtött hulladék értékesítése
20/2017 Munkáltatás munkaügyi hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló Módszertani útmutató
21/2017 Választható béren kívüli juttatások rendszere
22/2017 Munkába járás költségeinek elszámolása
24/2017 Sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos reintegrációs feladatok végrehajtása
25/2017 Bv. intézetekben fogvatartottak fegyelmi ügyeinek intézése
26/2017 Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek (egységes szerkezetben)
27/2017 Fogvatartottak öngyilkossági cselekményeinek megelőzésével kapcsolatos feladatok
29/2017 BVOP Esélyegyenlőségi Tervének kiadása
30/2017 Bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározása
31/2017 Bv. szervek személyi állományának törzsfoglalkozásra való felkészítése, részvétele
32/2017 Rendkívüli események felszámolási terveinek elkészítése
33/2017 BvOP pénzkezelésének szabályozása
34/2017 Magyar-szerb határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár megerősítésével, migrációs feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása
35/2017 Fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárása
36/2017 Fogvatartottak szállításának végrehajtása
37/2017 Bv-i szervezet Rendszeresítési Szabályzatának kiadása
38/2017 BVOP Beszerzési Szabályzatának kiadása
45/2017 Munkaerővel és személyi juttatással történő gazdálkodás, személyi juttatások kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatás (egységes szerkezetben)
48/2017 Elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak közösségi jóvátételi programjának végrehajtásáról
50/2017 Bv-i Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igénybevételének térítési díjairól, valamint élelmezési normái
52/2017 Bv-i szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának kiadása
53/2017 Internet alapú Skype telefonálás
56/2017 Bv-i szervek területére történő be- és kilépés, valamint a bv. szervek területén tartózkodás részletes szabályai
57/2017 Személygépkocsi járműfajtára vonatkozó önköltség 1 kilométerére vetített összegének meghatározása
60/2017 Alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz- és kártalanítási eljárás
61/2017 Bv.hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtása
63/2017 Magyar-szerb határszakaszon Hercegszántó és Kelebia halastavak környékén az ideiglenes biztonsági határzárhoz kapcsolódó pótmunkák kivitelezésével, illetve a teljes határszakaszon a határzár megerősítésével összefüggő feladatok végrehajtása
65/2017 a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VII. 16.) BM utasítás végrehajtása
2016  
2/2016 Fogvatartottak letétkezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályozása (egységes szerkezetben)
9/2016 Bv-i szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzata
(egységes szerkezetben)
12/2016 Mozgósítási megbízottak kijelölése és feladataik meghatározása
15/2016 Bv-i szervezet gépjármű szabályzata
17/2016 Magyarország magyar-szerb határszakaszán erdészeti jellegű manőver út tervezése, kivitelezése, illetve elektromos hálózat kiépítéséhez szükséges szolgáltatás tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
20/2016 A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatok (egységes szerkezetben)
25/2016 Bv-i szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszere
26/2016 Fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének  szabályai
27/2016 Bv állományának használatában lévő telefonokkal kapcsolatos feladatok
(egységes szerkezetben)
29/2016 Központi és helyi toborzási adatbázis létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok
32/2016 Bv-i szervezet kommunikációja (egységes szerkezetben)
33/2016 Bv-i szervezet Csapatszolgálati Szabályzatának kiadása
34/2016 Bv-i szervezet terrorizmus elleni Intézkedési Tervének kiadása
35/2016 PPP módszerrel üzemelő bv-i intézetek működése szakmai teljesítésigazolási rendje
38/2016 Bv-i szervezet Alaki Szabályzatának kiadása
39/2016 Bv-i szervezet minősített adatainak Biztonsági Szabályzata kiadása (egységes szerkezetben)
40/2016 Bv.Központi Kórház (Tököl) egészségügyi ellátásainak igénybevételéről, a beutalás rendje
42/2016 Bv-i szervek személyi állományának értesítési rendje
43/2016 Bv-i  szervek készenlétbe helyezése,  különleges jogrendi működésének szabályair és az ellenőrzés rendje
44/2016 Szolgálatképes állapot megállapításának általános rendje
45/2016 A vezetékes telefonon folytatott, nem hivatali célú beszélgetések megtérítési rendje
47/2016 Az egyenruházati, a munka- és védőruházati alapellátási normák kiadása, valamint az egyenruha-ellátásra jogosult állomány ruházati és öltözködési szabályzata
50/2016 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozása (egységes szerkezetben)
52/2016 Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó Szabályzat kiadása
55/2016 Külföldi kiküldetést teljesítők részére biztosított ellátások elszámolásának rendje (egységes szerkezetben)
57/2016 A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet végrehajtása (egységes szerkezetben)
58/2016 Kiétkező boltok működési rendje
60/2016 Bv személyi állománya pénztári tagságának szabályai
61/2016 Bv eszközeinek és forrásainak selejtezési rendjének kiadása
62/2016 NexonHR rendszerbe integrált fegyelmi- és bűnügyi nyilvántartó alrendszer eljárási szabályai, a fegyelmi-, bűnügyi- és méltatlansági adatállomány kezelése (egységes szerkezetben)
2015
3/2015 Fogvatartottak által igénybevett többletszolgáltatások díjainak meghatározása (egységes szerkezetben)
8/2015 Várandós fogvatartottakkal, és az anya és fogva tartása alatt született gyermeke együttes elhelyezésének eljárási szabályai, a fogva tartás időtartama alatt született gyermek és hozzátartozói kapcsolattartásának biztosítása
11/2015 Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevétele, a beutalás rendje (egységes szerkezetben)
17/2015 Büntetés-végrehajtásnál foglalkoztatott, beutalási jogosultsággal rendelkező orvosok adatainak változásával kapcsolatos jelentési kötelezettség
21/2015 Bv-i szervezet kormánytisztviselőinek fogászati ellátásal, szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése, támogatásban részesítése (egységes szerkezetben)
24/2015 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályai
(egységes szerkezetben)
26/2015 Bv-i szervezet Biztonsági Szabályzatának kiadása
31/2015 Katonai tiszteletadással történő temetések megszervezése és végrehajtása
32/2015 Polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendje
34/2015 Panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendje (egységes szerkezetben)
35/2015 Élelmezési ellátás és gazdálkodás rendje
38/2015 Fogvatartottak Metadon kezelése
39/2015 Fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson valórészvétele
49/2015 BvOP anyag és eszközforgalmazásának, valamint a készletgazdálkodásának szabályzata
50/2015 BvOP eszközeinek és forrásainak értékelése
51/2015 BvOP eszközeinek és forrásainak leltározása és leltárkészítése
53/2015 Illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozása
63/2015 Fogvatartottak intézeten kívül történő előállítása
66/2015 Befogadási és Fogvatartási Bizottság részletes feladatai, tagjai és eljárásrendje, valamint a fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes szabályok (egységes szerkezetben)
68/2015 BvOP számviteli politikájának kiadása (egységes szerkezetben)
69/2015 BvOP Önköltségszámítása
72/2015 Szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól
77/2015 Bv.Szervezet műveleti csoportjainak működése
79/2015 Bv.Szervezet Esemény-jelentési Szabályzatának kiadása
80/2015  BVOP Bizonylati Szabályzata
81/2015 Személyi állomány rekreációs programjának szervezése és végrehajtása
83/2015 BvOP papír és irodaszer ellátása
84/2015 Külföldi küldöttségek, vendégek fogadása, vendéglátása
85/2015 Bv szervezet Gazdálkodásának Szabályozása
86/2015 Bv-i szervezet által fenntartott fekvőbeteg intézetek Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása
88/2015 Fogvatartottakra vonatkozó többletinformáció adatmező vezetése
89/2015 Bv-i pszichológusok fogvatartottakkal való tevékenységét szabályozó Módszertani útmutató kiadásáról (egységes szerkezetben) 
90/2015 Speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció beutalási rendje
91/2015 Individuális (egyéni) pszichoszociális kockázatértékelés, a személyi állomány pszichikai alkalmassági vizsgálatai és a pszichológiai gondozási tevékenység rendszere (egységes szerkezetben)
2014
13/2014 Bv Szervezet rejtjelszabályzata kiadása
24/2014 Bv.szervezet hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a
hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátása, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése, illetve támogatásban részesítése (egységes szerkezetben)
25/2014 BvOP belső rendje
35/2014 Szabadság megállapítása és nyilvántartása
46/2014 Bv.szervezet szolgálati kutyáinak rendszeresítésére, beszerzésére, tartására, kiképzésére és alkalmazására vonatkozó Szabályzata
47/2014 Bv.szervezet katasztrófavédelmi feladatai
51/2014 Belföldi reprezentáció (egységes szerkezetben)
2013
1/2013 BvOP Belső Kontroll Kézikönyvének kiadása